CHÂN ĐẾ CHO ĐỒNG HỒ SO | STANDS

CHÂN ĐẾ CHO ĐỒNG HỒ SO | STANDS

Chân đế sử dụng để gá đồng hồ so cơ và đồng hồ so chân gập

1-Centering Holder

2- Arbiculated Holder

3- Post Holder Fast

4- Mini Holder

5- Special Articulated Holder

6- Phụ kiện chân đế từ

7- Chân đá bằng đá

8- Chân đế gang đúc