Cục căn chuẩn | Block Gauge

Cục căn chuẩn | Block Gauge

Cục căn chuẩn | Block Gauge 
là một dụng cụ hình khối chữ nhật, được mài chính xác. Kích thước của block gauge là kích thước chuẩn.
Nó dùng để hiệu chuẩn các dụng cụ đo khác trong công nghiệp hoặc lấy kích thước nó làm chuẩn trong phép đo so sánh.