DAO KỸ THUẬT OLFA

DAO KỸ THUẬT OLFA

Dao Kỹ Thuật Olfa (Japan)

Olfa là nhà sản xuất đầu tiên trên thế giới đưa ra sáng kiến dao từng đoạn.

Sản phẩm dùng nhiều trong đóng gói sản phẩm, ngành da giày, quảng cáo...