Dao tiện ren | Thread Turning

Dao tiện ren | Thread Turning

- Tiện ren là một trong những phương pháp tạo ren, năng suất cao.

- Tiện ren gồm : Tiện ren ngoài, tiện ren trong gắn mảnh, tiện ren lỗ nhỏ sử dụng gắn đầu hoặc thanh carbide.