Đồng Hồ So Truyền Tín Hiệu | Signal Gauges

Đồng Hồ So Truyền Tín Hiệu | Signal Gauges

Đồng Hồ So Truyền Tín Hiệu | Signal Gauges của thương hiệu Peacock với hơn 100 năm kinh nghiệm sản xuất (1916)

Sử dụng trong sản xuất tự động, khi mà các phép đo cũng được tự động kết quả đo sẽ được truyền tín hiệu về máy chủ.