Tin tức

Tin chuyên ngành

Đặc điểm, dạng phoi, độ cứng, thành phần hóa học của phôi gặp khi taro ren

Thứ tư, 09/06/2021, 16:17 GMT+7

Bài viết sau đây sẽ chia sẽ với anh chị em về

Đặc điểm của các vật liệu thường gặp trong taro ren.

Cấu hình phoi của chúng, độ cứng và thành phần hóa học cụ thể.

Click vào hình ảnh để xem chi tiết

YYc_YiYm_cYu_hinh_phoi_YY_cYng_va_thanh_phYn_hoa_hYc_cYa_cac_vYt_liYu_thYYng_gYp_trong_taro_ren